Privacy policy

Privacyverklaring

Bij het verlenen van onze diensten verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 22 mei 2018 en is in overeenstemming met de EU General Data Protection Regulation (GDPR) /  Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die op 25 mei 2018 van kracht is gegaan. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd wanneer en waarom wij persoonlijke informatie verzamelen, welke gegevens wij verzamelen, hoe wij deze informatie gebruiken, de voorwaarden waaronder wij deze informatie kunnen delen met anderen en hoe wij deze informatie beveiligen.​

Wie zijn wij?

TPS Group is gespecialiseerd in de bemiddeling van professionals op het gebied van Salarisadministratie. Voor vaste of tijdelijke banen. Wij zijn gevestigd in Hoofddorp en zijn in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Amsterdam ingeschreven onder nummer 66872154.​

Wanneer verzamelen wij persoonlijke gegevens?

●Wanneer u gebruik maakt van onze diensten

●Wanneer u persoonlijk met ons communiceert, schriftelijk, per telefoon, via sociale media of via onze website

●Wanneer wij persoonlijke informatie verzamelen via andere, legitieme bronnen, zoals externe gegevensverzamelaars, openbare bronnen of sociale netwerken. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend als u deze bronnen toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te delen met anderen.

●Wanneer wij persoonlijke informatie van u verzamelen via websites waar wij ons hebben geabonneerd en u bewust en vrijwillig uw gegevens heeft achtergelaten.

Waarom verzamelen we persoonlijke gegevens?

●Wij verzamelen en verwerken persoonsgegevens in het kader van particuliere arbeidsbemiddeling (tijdelijke tewerkstelling en/of werving), om te voldoen aan contractuele verplichtingen, zoals opdrachtbevestiging, factuur, herinneringen, en om u de gevraagde informatie of diensten te kunnen verstrekken.

●U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

●Antwoorden op een contact- of ander webformulier dat u bij TPS Group hebt ingevuld. Open sollicitaties via de website vallen hier ook onder.

●De gevraagde marketingcommunicatie te sturen. Hiertoe kan informatie behoren over onze diensten, evenementen, activiteiten en promoties van onze diensten.

●Om goederen en diensten bij u af te leveren.

●TPS Group verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

●De uitvoering van directe-verkoopactiviteiten wanneer een rechtmatig en wederzijds belang is gediend.

Welke persoonlijke gegevens verzamelen we?

TPS Group verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

●NAW gegevens

●Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers

●Geboortedatum en -plaats

●Geslacht

●Burgerservicenummer (BSN)

●Door u verstrekte CV, diploma's, kopie rijbewijs of kopie id-bewijs

●Gegevens betreffende uw dienstverband of arbeidsverleden

●Gespreksverslagen

Hoelang bewaren wij persoonlijke gegevens?

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Persoonsgegevens worden verwijderd op vraag van de betreffende persoon.​

Delen van persoonsgegevens met derden

TPS Group mag persoonsgegevens bekendmaken aan derden. De bekendmaking aan derden kan zich voordoen in de volgende omstandigheden:

1.Wij zullen persoonsgegevens bekendmaken aan onze opdrachtgevers wanneer dat nodig en gepast is in verband met het leveren van tewerkstellingsdiensten. Dit altijd na goedkeuring door de kandidaat.

2.Wij kunnen persoonsgegevens bekendmaken aan bedrijven en personen die we gebruiken om in onze naam bedrijfsfuncties en -diensten uit te voeren. Die functies zijn onder andere het hosten van onze webservers, het analyseren van gegevens, het verstrekken van juridische gegevens, salarisverwerker of payroll organisatie, boekhoudkundige en marketingdiensten. Op uw verzoek kunnen wij u verdere informatie over deze bedrijven/personen bezorgen.

3.In zover dat noodzakelijk of gepast is, kunnen wij informatie bekendmaken aan overheidsinstellingen, consulenten en andere derden om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

Rechten ten aanzien van uw persoonlijke gegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TPS Group en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar admin@tps-group.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TPS Group neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via admin@tps-group.nl​

Het gebruik van cookies

Wij gebruiken cookies om informatie te verzamelen over de navigatie op onze website. Informatie over websitenavigatie omvat standaardinformatie van uw webbrowser zoals het browsertype en de browsertaal, Internet Protocol-adres (IP-adres) en de uitgevoerde acties op de website http://www.tps-group.nl. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt om de website efficiënter te laten functioneren.​

Wijziging van deze privacyverklaring

TPS-Group behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. De geldende versie is altijd beschikbaar op onze website.