Algemene voorwaarden

HR- en Salarisadministratie

Algemene Voorwaarden | TPS Administratie & Advies B.V.

Artikel 1: Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Opdrachtnemer: TPS Administratie & Advies B.V. (KvK nummer 78412811), en/of een aan TPS Administratie & Advies B.V. gelieerde (rechts) persoon, i.c. de partij die de opdracht feitelijk heeft aanvaard.

Opdrachtgever: de wederpartij van Opdrachtnemer die Opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.

Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer te bepalen werkzaamheden waartoe Opdrachtnemer zich verplicht. In deze Algemene Voorwaarden wordt elke deel- of vervolgopdracht als een afzonderlijke Opdracht beschouwd. Onder 'Opdracht' dient in deze Algemene Voorwaarden dan ook in voorkomend geval 'deelopdracht' of 'vervolgopdracht' te worden verstaan.

Overeenkomst: De overeenkomst, inclusief de voorwaarden, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd.

 

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van Opdrachtnemer, op alle door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten en alle in het kader daarvan door Opdrachtnemer verrichte handelingen.

2.2 Alle offertes van Opdrachtnemer – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten– zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij door Opdrachtnemerworden herroepen, zelfs na aanvaarding door Opdrachtgever. Herroeping na aanvaarding door Opdrachtgever zal onverwijld dienen te geschieden.

2.3 Een aanvaarding van offerte van Opdrachtnemer welke afwijkt van die offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een nieuw aanbod vanuit Opdrachtgever dat Opdrachtnemer niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van offerte van Opdrachtnemer afwijkt.

2.4 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet.

 

Artikel 3: Tarieven

3.1 Alle tarieven in de door Opdrachtnemer genoemde offertes gelden alleen voor die offertes en kunnen tot aan het moment dat de overeenkomst door Opdrachtnemer schriftelijk is geaccepteerd worden herzien.

3.2 Bovendien kunnen de tarieven na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leverancierstarieven, valuta koersen, grondstoffen, invoerrechten, heffingen, lonen of andere lasten.

3.3 De opgegeven tarieven zijn steeds exclusief BTW en eventueel verschuldigde reis-en/of verblijfkosten.

 

Artikel 4: Levertijd, uitvoering der werkzaamheden, reclame

4.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang Opdrachtgever zich niet jegens Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Opdrachtnemer inmiddels gebruik heeft gemaakt van diens recht de Overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat enigrecht op schadevergoeding onverlet.

4.3 De door Opdrachtnemer gesloten overeenkomst zal naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Afwijkingen van ondergeschikte aard geven Opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Als Opdrachtgever van mening is dat de prestatie van Opdrachtnemer niet beantwoordt aan de overeenkomst, is deze verplicht om binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of had kunnen constateren, Opdrachtnemer daarvan per door Opdrachtnemer bevestigd schrijven op de hoogte te stellen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

 
Artikel 5. Duur vanOvereenkomst voor de Salararisa
dministratievoering

5.1 De Overeenkomst treedt in werking vanaf de datum van ondertekening van de offerte of overeenkomst en is van toepassing op de betrekkingen van de Partijen. De Overeenkomst wordt voor onbepaalde tijd gesloten totdat deze, met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.2, door een van de partijen naar behoren wordt beëindigd door 90 (negentig) dagen voorafgaande aan de gewenste einddatum van de Overeenkomst schriftelijke kennisgeving te verstrekken.

5.2 Wanneer Opdrachtgever de Overeenkomst wenst te beëindigen gedurende een lopend kalenderjaar, zal Opdrachtgever Opdrachtnemer als volgt compenseren voor ontstane winstderving en voorgefinancierde over capaciteit:

·       Bij opzeggingen die effectief worden tussen 1 oktober en 31 augustus zal een compensatie  van 80% van de gemiddelde omzet per maand (exclusief BTW) over de afgelopen 6 maanden, vermenigvuldigd met het aantal resterende maanden in dat kalenderjaar, door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn.

·       Bij een opzegging in september zullen geen andere compensaties dan die voortvloeien uit de Overeenkomst van toepassing zijn.

Artikel 6. Informatieverstrekking

6.1 Opdrachtgever is gehouden Opdrachtnemer op diens verzoek tijdig alle informatie te verstrekken, welke Opdrachtnemer naar zijn oordeel voor een correcte uitvoering van de Opdracht nodig heeft dan wel krachtens de wet verplicht is in te winnen. De informatie dient te worden verstrekt in de vorm en op de wijze als door Opdrachtnemer verzocht. Indien de informatie niet of niet tijdig wordt verstrekt, is Opdrachtnemer bevoegd de (verdere) uitvoering van de Opdracht onmiddellijk op te schorten.

6.2 Opdrachtgever is voorts gehouden Opdrachtnemer uit eigen beweging tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze voor een correcte uitvoering van de Opdracht van belang is of kan zijn.

6.3 Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.

6.4 Indien de uitvoering van de Opdracht wordt vertraagd doordat Opdrachtgever zijn in lid 1 en 2 genoemde verplichtingen niet nakomt dan wel de door Opdrachtgever verstrekte informatie niet voldoet aan het in lid 3 bepaalde, zijn de daaruit voortvloeiende (extra)kosten voor rekening van Opdrachtgever en is Opdrachtnemer bevoegd (extra)honorarium voor de daardoor noodzakelijk geworden (extra) werkzaamheden in rekening te brengen.

6.5 De door Opdrachtgever verstrekte informatie wordt door Opdrachtnemer niet langer bewaard dan nodig of dienstig is met het oog op de uitvoering van de Opdracht, doch in geen geval langer dan de wettelijk voorgeschreven bewaartijd voor boeken, bescheiden en andere gegevensdragers, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

 

Artikel 7. Uitvoering van de Opdracht en het betrekken van derden

7.1 Opdrachtnemer voert de werkzaamheden in het kader van de Opdracht en met inachtneming van hetgeen daarover tussen partijen is overeengekomen, uit naar beste inzicht, deskundigheid en vermogen en met inachtneming van de informatie die zij, overeenkomstig artikel 6, heeft verkregen. Opdrachtnemer bepaalt door welke persoon of personen en met welke middelen uit zijn organisatie de Opdracht wordt uitgevoerd, zulks met uitsluiting van het bepaalde in artikel 404 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek. Opdrachtnemer staat evenwel niet in voor het bereiken van een bepaald resultaat.

7.2 De Opdracht zal door Opdrachtnemer worden uitgevoerd met inachtneming van de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroeps beoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels. Opdrachtnemer is nimmer gehouden tot enig handelen of nalaten dat met de hiervoor bedoelde regels strijdig of onverenigbaar is.

7.3 De door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden zullen niet (mede) gerichtzijn op het ontdekken van fraude, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen. Indien de werkzaamheden naar het oordeel van Opdrachtnemer aanwijzingen voor fraude opleveren, zal Opdrachtnemer zulks onverwijld aan Opdrachtgever melden, waarbij Opdrachtnemer gehouden is tot naleving van de voorschriften inzake fraudemelding die voortvloeien uit de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- enberoepsregels.

7.4 Voor zover de door Opdrachtnemer te verrichten werkzaamheden bestaan uit het uitbrengen van (belasting)advies, zal dat (belasting)advies gebaseerd zijn op de stand van de in Nederland geldende regelgeving en rechtspraak, zoals die redelijkerwijs bekend mag worden verondersteld bij Opdrachtnemer op het moment van het uitbrengen van het (belasting)advies. Bij het uitbrengen van het (belasting-)advies zal derhalve geen rekening worden gehouden met eventuele nadien optredende wijzigingen in de hiervoor bedoelde regelgeving en rechtspraak, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.

7.5 Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomenverplichtingen en kwaliteit wordt behaald.

7.6 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze derden zelf een overeenkomst metOpdrachtgever zijn aangegaan.

7.7 Indien is overeengekomen dat de Opdracht in fasen zal worden uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 8: Risico

Het risico van de door Opdrachtnemer geleverde diensten, zoals, maar niet beperkt tot, uitvoering van betalingen namens Opdrachtgever, personeelsadministratie, salarisadministratie, loon-, pensioen-, PAWW- of enige andere aangifte aan derden  en andere diensten zoals overeengekomen, is voor Opdrachtgever.

Artikel 9: Overmacht

9.1 Omstandigheden buiten wil en/of toedoen van Opdrachtnemer welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer of niet meer involle omvang van Opdrachtnemer gevergd kan worden, geven Opdrachtnemer het recht, de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden en/of de uitvoeringdaarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

9.2 Als omstandigheden, in het vorige lid van dit artikel bedoelt, gelden o.a. niet volledige en/of vertraagde levering door toeleveranciers van Opdrachtgever, oorlog en oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, in- enuitvoerverboden, maatregelen van Nederlandse en/of vreemde overheidsorganen die de uitvoering van de overeenkomst bezwaarlijker en/of kostbaarder maken dan bij het afsluiten van een overeenkomst te voorzien was, vorst, werkstakingen en/ofbedrijfsbezettingen, epidemieën, verkeersstoringen, verlies of beschadiging bijtransport, brand, diefstal en voorts alle overige oorzaken, buiten wil en/of toedoen Opdrachtgever ontstaan.

 

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is – behoudens het bepaalde in het volgende lid – nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook, daaronder begrepen bedrijfsschade welke voor Opdrachtgever uit een met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst mocht voortvloeien. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer te dezer zake tegenaanspraken van derden.

10.2 Voor elke door Opdrachtnemer aanvaarde Opdracht geldt dat sprake is van een inspanningsverplichting. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor niet behaalde resultaten. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de Opdracht die het gevolg zijn van opzet, grove onzorgvuldigheid en ondeskundigheid bij het uitbrengen van adviezen en het uitvoeren van opdrachten.

10.3 Indien Opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Opdrachtnemer toerekenbare tekortkoming in denakoming van de voor hem uit de Opdracht voortvloeiende verplichtingen dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal éénmaal (1x) het maandhonorarium. Aansprakelijkheid is te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag van de doorde verzekeraar van Opdrachtnemer in het voorkomende geval te verstrekken uitkering.

10.4 In geen geval kan aanspraak worden gedaan op vergoeding van schade veroorzaakt door derving van inkomsten van Opdrachtgever (op enigerlei wijze dan ookontstaan) of op indirecte schade en gevolgschade.

10.5 Opdrachtnemer is voorts niet aansprakelijk voor schade, welke is veroorzaakt door handelen of nalaten van door Opdrachtgever bij de uitvoering van de Opdracht betrokken derden, tenzij die schade mede is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

10.6 Opdrachtnemer is evenmin aansprakelijk voor schade, welke slechts voorkomen had kunnen worden door een handelen of nalaten dat strijdig of onverenigbaar zou zijn geweest met de voor de bij de uitvoering van de Opdracht betrokken beroepsbeoefenaren geldende gedrags- en beroepsregels, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove onzorgvuldigheid van Opdrachtnemer.

10.7 Opdrachtnemer is steeds bevoegd de schade van Opdrachtgever zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken, waartoe Opdrachtgever alle medewerking zal verlenen.

10.8 Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden ter zake van schade, welke verband houdt met of voortvloeit uit de door Opdrachtnemer uitgevoerde Opdracht, indien en voor zover Opdrachtnemer daarvoor krachtens het bepaalde in dit artikel niet jegens Opdrachtgever aansprakelijk is.

10.9 De in de voorgaande bepalingen van dit artikel neergelegde aansprakelijkheids beperkingen worden mede bedongen ten behoeve van de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden, die hierdoor een rechtstreeks beroep op die aansprakelijkheidsbeperkingen kunnen doen.

10.10 Alle reclamaties dienen of straffe van verval van rechten binnen acht dagen na afleveringder diensten, althans nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, per door Opdrachtnemer bevestigd schrijven te geschieden.

 

Artikel 11: Afhandeling van klachten

Klachten van Opdrachtgever dienen aan Opdrachtnemer te worden voorgelegd en worden door Opdrachtnemer afgehandeld.

 

Artikel 12: Zekerheidsstelling

12.1 Opdrachtnemer behoudt het recht voor delen van de te leveren diensten op te schorten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever openstaande gevorderde bedragen en/of de lopende overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst voor ontbonden te verklaren, onverminderd het recht opnakoming en/of schadevergoeding van Opdrachtnemer, daaronder begrepen incassokosten, rente en boetes.

12.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de overdracht plaats van de diensten.

12.3 Ook in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van zaken van Opdrachtgever heeft Opdrachtnemer het sub 12.1 omschreven recht.

 

Artikel 13: Betaling

13.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden 14 dagen na factuurdatum.

13.2 Indien binnen 21 dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, dan is Opdrachtnemer gerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% per jaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekend voor een volle maand.

13.3 Indien het factuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal Opdrachtgever in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie of ingebrekestelling is vereist. Opdrachtnemer is alsdan gerechtigd, zonder enige rechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Voorts is de Opdrachtgever dan gehouden, Opdrachtnemer te vergoeden alle kosten die Opdrachtnemer dient te maken ter incasso van de openstaande bedragen:

·       met name komen te zijnen laste: declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, ook voor zover zij de door de rechtergeliquideerde bedragen te boven gaan, kosten van deurwaarders, zaakwaarnemersen incassobureaus alsmede alle executiekosten;

·       de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerdop 15% van de hoofdsom, zulks met een minimum van € 200,00.

·       Te zijnen laste komen eveneens de kosten van faillissementsaanvrage, alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

13.4 Als Opdrachtgever aan Opdrachtnemer een machtiging ter incasso heeft afgegeven en daarbij de vorderingen worden gestorneerd wordt € 2,50 incassokosten per stornering door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

13.5 Voor een herinneringsnota wordt € 2,50 kosten en voor een aanmaning nog eens € 5,- door Opdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht.


Artikel 14: Verrekening/opschorting

14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan, enig door hem aan Opdrachtnemer verschuldigd bedrag te verrekenen met bedragen welke Opdrachtnemer aan hem verschuldigd mochten zijn, dan wel betaling van een overeenkomstig bedrag op te schorten.

14.2 In geval van tijdelijke onmogelijkheid tot levering is Opdrachtgever niet gerechtigd tot opschorting van de betaling.

14.3 Opdrachtgever is evenmin gerechtigd tot opschorting van de betaling uit hoofde van deze overeenkomst in verband met enige andere met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst.

 

Artikel 15: Rechtskeuze en Geschillen

15.1 Op alle door Opdrachtnemer verrichte handelingen waaronder door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

15.2 De geschillen welke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst danwel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.