Algemene voorwaarden

Recruitment

 

Algemene Voorwaarden   | Recruitment   | Werving & Selectie

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Kandidaat: iedere natuurlijke persoon die door Opdrachtnemer wordt geworven en geselecteerd om een arbeidsovereenkomst aan te gaan met de Opdrachtgever.

Opdrachtnemer: TPS Recruitment B.V. (KvK nummer 78413028 ) en TPS Interim Professionals B.V. ( KvK nummer 66872154), en/of een aan deze partijen gelieerde (rechts) persoon, i.c.m. de partij die de Opdracht feitelijk heeft aanvaard.

Opdrachtgever: degene voor wie Opdrachtnemer zich inspant om een Kandidaat te werven en te selecteren.

Opdracht:

1. Een Opdracht tot werving en selectie: behelst de Opdracht om een Kandidaat te werven en te selecteren, met als doel tussen deze Kandidaat en de Opdrachtgever een Samenwerking tot stand te laten komen. Er is sprake van een inspanningsverplichting. Een werving en selectie Opdracht eindigt op het moment dat de Opdrachtgever de voorgestelde Kandidaat accepteert.

2. Een Opdracht tot detachering: behelst de Opdracht om voor een bepaalde duur een professional in te zetten die (initieel) niet in loondienst van Opdrachtgever zal treden, waarbij de werkzaamheden plaatsvinden zonder leiding en toezicht van de Opdrachtnemer.

Overeenkomst: De overeenkomst, inclusief de voorwaarden, tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op grond waarvan de Opdracht wordt uitgevoerd.

Samenwerking: een arbeidsovereenkomst, overeenkomst van Opdracht of andere samenwerking tussen Kandidaat en Opdrachtgever

Artikel 2. Toepasselijkheid 

2.1 De navolgende voorwaarden zijn van toepassing op alle Opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten betreffende de werving en selectie en/of executive search van kandidaten door Opdrachtnemer voor de Opdrachtgever.

2.2 Al onze offertes – daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten– zijn vrijblijvend en kunnen vormvrij door ons worden herroepen, zelfs na aanvaarding door cliënt. Herroeping na aanvaarding door cliënt zal onverwijld dienen te geschieden.

2.3 Een aanvaarding van onze offerte welke afwijkt van die offerte, geldt als een verwerping van de oorspronkelijke offerte en als een nieuw aanbod vanuit Opdrachtgever dat Opdrachtnemer niet bindt. Dit geldt ook indien de aanvaarding slechts op ondergeschikte punten van onze offerte afwijkt.

2.4 De vernietiging en/of de nietigheid van enige bepaling van deze voorwaarden laat de geldigheid van de overige bepalingen van deze voorwaarden onverlet. 

Artikel 3. Vergoeding

3.1 De Opdrachtgever is aan Opdrachtnemer voor de werving en selectie- Opdracht een bemiddelingsvergoeding verschuldigd. Deze is afgesproken in de ‘Opdrachtbevestiging’. De bemiddelingsvergoeding bedraagt 25% van het bruto jaarinkomen, exclusief vakantiegeld en overige emolumenten en op basis van een fulltime contract (40 uur) , dat de Kandidaat bij de Opdrachtgever zal gaan verdienen.

3.2 De bemiddelingsvergoeding is verschuldigd op het moment dat de Opdrachtgever, direct of middels en/of voor derden, een Samenwerking van welke aard dan ook aangaat met de Kandidaat. Opdrachtnemer stuurt de factuur voor de bemiddelingsvergoeding aan Opdrachtgever op het moment dat de Kandidaat een Samenwerking met de Opdrachtgever aangaat

3.3 De tarieven kunnen na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd op grond van externe factoren, zoals verhoging van belastingen, externe leverancierstarieven, valuta koersen, grondstoffen, invoerrechten, heffingen, lonen of andere lasten.

3.4 De opgegeven tarieven zijn steeds exclusief BTW en eventueel verschuldigde reis-en/of verblijfkosten.

Artikel 4: Levertijd, uitvoering der werkzaamheden, reclame

4.1 De levertijd wordt, tenzij expliciet anders wordt overeengekomen, slechts bij benadering opgegeven. Een overschrijding van de levertijd geeft Opdrachtgever in geen geval recht op schadevergoeding of op ontbinding van de overeenkomst.

4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd de verdere uitvoering van de werkzaamheden op te schorten, zolang Opdrachtgever zich niet jegens Opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Dit opschortingsrecht geldt tot op het moment dat Opdrachtgever zijn verplichtingen alsnog is nagekomen, tenzij Opdrachtnemer inmiddels gebruik heeft gemaakt van diens recht de Overeenkomst te ontbinden. Een en ander laat enig recht op schadevergoeding onverlet.

4.3 De door Opdrachtnemer gesloten overeenkomst zal naar beste inzicht en vermogen worden uitgevoerd. Afwijkingenvan ondergeschikte aard geven Opdrachtgever geen recht op ontbinding en/of schadevergoeding. Als Opdrachtgever van mening is dat Opdrachtgever’s prestatie niet beantwoordt aan de overeenkomst, is deze verplicht om binnen acht dagen nadat hij de tekortkoming heeft geconstateerd of had kunnen constateren, Opdrachtnemer daarvan per door Opdrachtnemer bevestigd schrijven op de hoogte te stellen. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.

Artikel 5. Intrekken en wijzigen van een Opdracht

5.1 Indien de Opdrachtgever de werving en selectie Opdracht intrekt of beëindigt voordat een Kandidaat is geaccepteerd, is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtgever een vast bedrag van € 3.000 in rekening te brengen, alsmede eventuele door Opdrachtnemer gemaakte wervingskosten.

5.2 Indien de Opdrachtgever elementen uit de werving en selectie- Opdracht zodanig wijzigt dat er naar het oordeel van Opdrachtnemer sprake is van een nieuwe Opdracht voordat een Kandidaat is geaccepteerd, is Opdrachtnemer gerechtigd de Opdrachtgever een vast bedrag van€ 1.500 in rekening te brengen, alsmede eventueel gemaakte wervingskosten.

Artikel 6. Overige verplichtingen Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever is niet gerechtigd zonder toestemming van Opdrachtnemer op enigerlei wijze gegevens over Kandidaten aan derden, waaronder mede begrepen een aan Opdrachtgever gelieerde onderneming, door te geven of Kandidaten aan derden voor te stellen. Indien de Opdrachtgever een door Opdrachtnemer geïntroduceerde Kandidaat binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat introduceert bij een andere persoon, onderneming of instelling, hetgeen resulteert in een arbeidsovereenkomst dan wel andere contractuele relatie met die Kandidaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in Samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in  deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

6.2 Indien de Opdrachtgever een door Opdrachtnemer geïntroduceerde Kandidaat afwijst of de Kandidaat een aanbod van de Opdrachtgever voor het sluiten van een Samenwerking afwijst, waarna de Opdrachtgever vervolgens binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat door Opdrachtnemer alsnog een Samenwerking met de Kandidaat aangaat, hetzij op eigen naam, hetzij door middel van en/of in Samenwerking met natuurlijke of rechtspersonen waarbij de Kandidaat is betrokken, zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

6.3 Indien de Opdrachtgever de werving en selectie- Opdracht intrekt of beëindigt voordat een Kandidaat is geaccepteerd maar daarna toch een door Opdrachtnemer voorgestelde Kandidaat een aanbod doet en een contractuele Samenwerking aan gaat zal de Opdrachtgever gehouden zijn tot betaling van de totale kosten conform het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

6.4 Indien een omstandigheid als in artikel 6.1, artikel 6.2 en/of artikel 6.3 zich voordoet en er sprake is van een andere contractuele relatie dan een arbeidsovereenkomst, dan dient onder het bruto jaarinkomen inclusief vakantiegeld en overige emolumenten in artikel 6 van deze Algemene Voorwaarden te worden verstaande de verwachte jaaromzet van de Kandidaat.

6.5 Indien een omstandigheid als in artikel 6.1, artikel 6.2 en/of 6.3 zich voordoet dient de Opdrachtgever Opdrachtnemer hieromtrent binnen 10 werkdagen te informeren inclusief opgaaf van het bruto jaarinkomen, dan wel jaaromzet zoals vermeld in artikel 9.2, door middel van toezending van een kopie van een document waaruit de Samenwerking blijkt, bij gebreke waarvan Opdrachtgever een boete van €3.000,- exclusief BTW is verschuldigd aan Opdrachtnemer, onverminderd de overige rechten van Opdrachtnemer ingevolge de Overeenkomst .

6.6 Opdrachtgever dient de wettelijke en medische verplichtingen met betrekking tot de Kandidaat na te leven, waaronder voor zover relevant, begrepen het regelen van een werk-en verblijfsvergunning.

Artikel 7. Betaling

7.1 Tenzijuitdrukkelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden 14 dagenna factuurdatum.

7.2 Indien binnen 21dagen na factuurdatum geen betaling heeft plaatsgevonden, dan zijn wijgerechtigd een rente gelijk aan de wettelijke rente, vermeerderd met 2% perjaar, in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand wordt gerekendvoor een volle maand.

7.3 Indien hetfactuurbedrag ten dage der opeisbaarheid niet volledig is betaald, zal Opdrachtgeverin verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn zonder dat sommatie ofingebrekestelling is vereist. Wij zijn alsdan gerechtigd, zonder enigerechterlijke tussenkomst de overeenkomst te ontbinden. Voorts is deOpdrachtgever dan gehouden, Opdrachtnemer te vergoeden alle kosten die wijdienen te maken ter incasso van de openstaande bedragen, zijnde met name, maarniet beperkt tot;

1.declaraties van advocaten en procureurs, zowel in als buiten rechte, ook voorzover zij de door de rechter geliquideerde bedragen te boven gaan, kosten vandeurwaarders, zaakwaarnemers en incassobureaus alsmede alle executiekosten;

2.de buitengerechtelijke kosten van deze derden worden gefixeerd op 15% van dehoofdsom, zulks met een minimum van € 200,00.

Ten laste vanOpdrachtgever komen eveneens de kosten van een eventuele faillissementsaanvraag,alsmede opslagkosten ingeval van opschorting van levering.

7.4 AlsOpdrachtgever aan Opdrachtnemer een machtiging ter incasso heeft afgegeven en daarbijde vorderingen worden gestorneerd wordt € 2,50 incassokosten per stornering doorOpdrachtnemer aan Opdrachtgever in rekening gebracht.

7.5 Vooreen herinneringsnota wordt € 2,50 kosten en voor een aanmaning nog eens € 5,- door Opdrachtnemer aanOpdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 8. Keuze Kandidaat / aansprakelijkheid

8.1 De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de uiteindelijke keuze van een Kandidaat.

8.2 Opdrachtnemer spant zich in om een geschikte Kandidaat te vinden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor het handelen en nalaten van de Kandidaat in verband met of voortvloeiend uit de Samenwerking.

8.3 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade die Opdrachtgever in verband met de Opdracht mocht lijden, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door (achteraf gebleken) ongeschiktheid van de Kandidaat of door andere factoren, behoudens indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid door Opdrachtnemer. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer tegen eventuele aanspraken van derden in verband met de Opdracht.

8.4 Wanneer Opdrachtnemer toch aansprakelijk blijkt, dan is de aansprakelijkheids vergoeding van Opdrachtnemer in ieder geval beperkt tot maximaal de door Opdrachtgever betaalde vergoeding voor deze specifieke Opdracht in de laatste 3 maanden. Voor zover een goede uitvoering van de Opdracht dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.Opdrachtnemer verplicht zich tot maximale inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald.

8.5 Opdrachtnemer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden, die door derden worden verricht voor zover deze derden zelf een overeenkomst met Opdrachtgever zijn aangegaan.

Artikel 9. Vroegtijdige beëindiging Samenwerking

9.1 Indien de Samenwerking met de Kandidaat binnen de garantieperiode van een maand wordt beëindigd doorde Opdrachtgever of de Kandidaat, zal Opdrachtnemer zonder extra kosten te berekenen, met uitzondering van aanvullende advertentiekosten welke kosten vooruit ter goedkeuring aan de Opdrachtgever zullen worden voorgelegd, zich ervoor inspannen een nieuwe Kandidaat voor Opdrachtgever te zoeken mits:

1.     de Opdrachtgever binnen 7 dagen na opzeggen door de Kandidaat, Opdrachtnemer hiervan schriftelijk op de hoogte stelt;

2.    de opzegging niet het gevolg is van wijzigen of niet nakomen van de Samenwerking door de Opdrachtgever;

3.     de essentiële kenmerken van de functie niet zijn gewijzigd;

4.     de beëindiging van de Samenwerking niet het gevolg is van afvloeiing, reorganisatie, fusie of overname;

5.     de Opdrachtgever alle door Opdrachtnemer gefactureerde bedragen betaald heeft, en het geen als in deze Algemene Voorwaarden beschreven door de Opdrachtgever is nagekomen.

 9.2 Indien de Opdrachtgever of een aan de Opdrachtgever gelieerde (rechts-)persoon, vennootschap of instelling binnen 12 maanden na introductie van de Kandidaat wiens Samenwerking is beëindigd, zoals opgenomen in artikel 9.1, een Samenwerking aangaat met de Kandidaat, zal de Opdrachtgever ter compensatie van de inspanningen om een vervanger te vinden, gehouden zijn tot betaling van Opdrachtnemer van de volledige kosten conform hetgeen in deze Algemene Voorwaarden bepaalde.

Artikel 10. Ethische gedragscode

10.1 Kandidaten worden alleen voorgesteld aan de Opdrachtgever nadat een persoonlijk interview isafgenomen en zij zijn geïnformeerd over de betreffende vacature.

10.2 Opdrachtnemer zal ten aanzien van de bedrijfs- en persoonsgegevens van de Opdrachtgever en de Kandidaat discretie in acht nemen. Persoonsgegevens worden alleen verstrekt met toestemming van de Kandidaat.

Artikel 11. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

11.1 Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de Opdracht, omtrent het bedrijf, van de Opdrachtgever ontvangen gegevens waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.

11.2 Gegevens van kandidaten dienen door de Opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden, waaronder mede begrepen de aan Opdrachtgever gelieerde onderneming(en), worden doorgegeven.

Artikel 12. Rechtskeuze en Geschillen

12.1 Op alle door Opdrachtnemer verrichte handelingen waaronder door Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.

12.2 De geschillen welke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een door Opdrachtgever met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam.